Class

A Class

Hot yoga

Arcu ac tortor dignissim convallis ac odio
tempor orci aenean et tortor at.

B Class

Vinyasa yoga

Libero id faucibus nisl tincidunt eget. Leo a diam sollicitudin tempor id.

C Class

Ashtanga yoga

Enim nulla aliquet porttitor lacus luctus
accumsan tortor posuere.

- 대한물리치료총학생연합회 회칙 -

1. (정체성) 대한물리치료총학생연합회는 전국 84개 대학 1만 7천 물리치료 학생들의 대표 단체이다.(2022.01.24 대한물리치료협회 공식인준)

2. (의사결정기구) 대한물리치료총학생연합회의 최고의사결정기구는 전국84개 대학 학생회장단을 당연직으로 하여 이루어진 대표자회의이다.

3. (선거) 대한물리치료총학생연합회의 연합회장은 전국 84개 대학 1만7천 학생들의 직선 선거를 통한 선출을 원칙으로 하고,  예외적 상황에서는 대표자 회의를 통해 간선하여 선출한다.

4. (임명) 대한물리치료총학생연합회의 상임위와 상임대표는 전대 임원  및 대표자 회의를 통해 추천된 자를 회장단의 인준을 받아  연합회장이 임명한다. 임기는 2년으로 한다.

5. (임명) 대한물리치료총학생연합회의 회장단 및 집행임원, 지역대표는 지원 및 대표자 회의의 추천을 통해 추천된 자를 회장단의 인준을 받아 연합회장이 임명한다. 연임 가능하다.

6. (권한) 대한물리치료총학생연합회의 상임위와 상임대표는 연합회장을 보좌 및 대리하며 연합회장의 동의하에 혹은 회장 부재시 연합회를 대리하여 대표하고 대외적 업무를 진행한다.

7. (권한) 대한물리치료총학생연합회의 회장단과 집행임원, 지역대표는 연합회장을 보좌 및 해당 지역 혹은 해당 부문을 대리하며 연합회장의 동의하에 혹은 회장 부재시 연합회를 해당 부문을 대리하여 대표하고 해당 부문에 대한 대내외적 업무를 진행한다.

8. (정기행사) 상반기에는 해오름식을 진행하며, 하반기에는 연합모꼬지 및 출범식을 진행한다.

9. (회의일정) 대표자 회의는 월 1회를 원칙으로 한다. 지역대표회의는 지역대표의 학교 거점 혹은 해당 지역의 대한물리치료사협회 지역지부에서 진행한다.